Tuloslaskelma 1.1.2018–31.12.2018

Konserni

1.1.2018 – 31.12.2018
Liikevaihto 18 949 967,18
Liiketoiminnan muut tuotot 194 998,62
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -17 499,67
Ulkopuoliset palvelut -8 839 448,79
Materiaalit ja palvelut yhteensä -8 856 948,46
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -1 914 924,25
Henkilösivukulut
Eläkekulut -365 220,99
Muut henkilösivukulut -83 155,05
Henkilöstökulut yhteensä -2 363 300,29
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -1 295 197,73
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -1 295 197,73
Liiketoiminnan muut kulut -4 782 886,76
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1 846 632,56
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Muilta 193 273,42
Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista -31 085,05
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille -37 923,01
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 124 265,36
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 1 970 897,92
Tilinpäätössiirrot
Poistoeron muutos -45 683,68
Tilinpäätössiirrot yhteensä -45 683,68
Tuloverot
Tilikauden verot -441 386,44
Tuloverot yhteensä -441 386,44
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 1 483 827,80

 

Tase 31.12.2018

Konserni

VASTAAVAA

31.12.2018
Aineettomat hyödykkeet 47 235,07
Aineelliset hyödykkeet 12 089 129,72
Sijoitukset 100,00
PYSYVÄT VASTAAVAT 12 136 464,79
Vaihto-omaisuus 11 106,65
Saamiset 2 871 953,04
Rahoitusarvopaperit 1 941 409,80
Rahat ja pankkisaamiset 6 404 446,90
VAIHTUVAT VASTAAVAT  11 228 916,39
VASTAAVAA 23 365 381,18

 

VASTATTAVAA

31.12.2018
Osakepääoma 860 786,08
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 7 702 752,04
Tilikauden voitto (tappio) 1 483 827,80
OMA PÄÄOMA 10 047 365,92
Poistoero 1 548 703,94
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 1 548 703,94
PAKOLLISET VARAUKSET 5 482 184,90
Lainat rahoituslaitoksilta 700 000,00
Pitkäaikaiset vieras pääoma 700 000,00
Lainat rahoituslaitoksilta lyh.erät 200 000,00
Ostovelat 2 628 556,28
Muut velat 309 719,73
Siirtovelat 2 448 850,41
Lyhytaikaiset velat yhteensä 5 587 126,42
VIERAS PÄÄOMA 6 287 126,42
VASTATTAVAA 23 365 381,18