Tuloslaskelma 1.1.2018–31.12.2018

Emoyhtiö

1.1.2018 – 31.12.2018 1.1.2017 – 31.12.2017
Liikevaihto 15 619 509,68 17 782 520,42
Liiketoiminnan muut tuotot 272 772,54 123 158,53
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -10 692,36 -17 111,32
Ulkopuoliset palvelut -8 603 102,15 -9 111 855,10
Materiaalit ja palvelut yhteensä -8 613 794,51 -9 128 966,42
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -1 403 024,14 -1 910 439,71
Henkilösivukulut
Eläkekulut -262 495,36   -337 879,57
Muut henkilösivukulut -60 688,60 -78 205,32
Henkilöstökulut yhteensä -1 726 208,10 -2 326 524,60
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -924 601,25 -954 568,72
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -924 601,25 -954 568,72
Liiketoiminnan muut kulut -3 131 638,10 -3 624 408,41
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1 496 040,26   1 871 210,80
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Muilta 188 675,05 178 333,68
Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista -31 085,05 -5 094,28
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille -37 402,76 -17 207,18
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 120 187,24 156 032,22
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 1 616 227,50 2 027 243,02
Tilinpäätössiirrot
Poistoeron muutos 93 283,82 -14 168,48
Tilinpäätössiirrot yhteensä 93 283,82 -14 168,48
Tuloverot
Tilikauden verot -398 500,92 -466 527,69
Tuloverot yhteensä -398 500,92 -466 527,69
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 1 311 010,40 1 546 546,85

 

Tase 31.12.2018

Emoyhtiö

VASTAAVAA

31.12.2018   31.12.2017
Aineettomat hyödykkeet 47 235,07 48 464,96
Aineelliset hyödykkeet 9 256 649,49 9 534 040,24
Sijoitukset 3 084 587,35 100,00
PYSYVÄT VASTAAVAT 123 388 471,91 9 592 605,20
Vaihto-omaisuus 11106,65 210 043,22
Saamiset 2 631 353,86 2 816 634,38
Rahoitusarvopaperit 1 941 409,80 2 059 178,13
Rahat ja pankkisaamiset 5 041 308,79 5 170 320,85
VAIHTUVAT VASTAAVAT  9 625 179,10 10 256 176,58
VASTAAVAA 22 013 651,01 19 848 781,78

 

VASTATTAVAA

31.12.2018 31.12.2017
Osakepääoma 860 786,08 860 786,08
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 7 703 138,24 6 156 591,39
Tilikauden voitto (tappio) 1 311 010,40 1 546 546,85
OMA PÄÄOMA 9 874 934,72 8 563 924,32
Poistoero 958 109,53 1 503 020,26
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 958 109,53 1 503 020,26
PAKOLLISET VARAUKSET 5 482 184,90 4 982 184,90
Lainat rahoituslaitoksilta 700 000,00 0,00
Pitkäaikaiset vieras pääoma 700 000,00 0,00
Lainat rahoituslaitoksilta lyh.erät 200 000,00 0,00
Ostovelat 2 467 067,60 2 305 393,27
Muut velat 232 655,87 250 945,31
Siirtovelat 1 431 608,33 2 243 313,72
Lyhytaikaiset velat yhteensä 4 998 421,86 4 799 652,30
VIERAS PÄÄOMA 5 698 421,86 4 799 652,30
VASTATTAVAA 22 013 651,01 19 848 781,78