Toimitusjohtajan katsaus

Asiakkaat arvostavat saamaansa palvelua

Kymenlaakson Jäte Oy on kuntien ja kuntalaisten oma jäteyhtiö. Asiakastyytyväisyyskyselyjen mukaan olemme onnistuneet perustehtävässämme hyvin. Asukkaat kokevat saavansa meiltä hyvät ja arkea helpottavat palvelut. Kuntien teknisten palveluiden valtakunnallisessa vertailututkimuksessa asukkaamme arvioivat hoitamamme palvelut jälleen Suomen parhaiksi.

Asukkaiden palvelutarpeiden täyttäminen ja ympäristöstä huolehtiminen ja ovat tärkeimmät toimintaamme ohjaavat periaatteet. Meidät on helppo tavoittaa puhelimitse, verkkopalvelujen kautta sekä kasvokkain jäteasemilla, jätekeskuksessa sekä erilaisissa tapahtumissa. Neuvoja lajittelun tehostamiseen ja kierrätyksen edistämiseen saa neuvontatilaisuuksista, sähköisistä kanavista sekä Roskaviesti -lehdestä. Laadukkaat palvelut katetaan jätemaksuilla. Viestintä- ja neuvontapalvelut katetaan jätehuollon eko- ja perusmaksuilla, jotka vihdoin saatiin käyttöön koko toimialueelle.

EU:n kiertotalouspaketti kirittää kierrätystä

Syksyllä julkaistut IPCC:n synkät ennusteet ilmastomuutoksen etenemisestä herättivät ihmiset ajattelemaan ilmastoa ja omaa elinympäristöään. Parhaillaan Suomessa valmistellaan useita toimenpideohjelmia, joilla edistetään kestävää luonnonvarojen käyttöä ja pyritään hidastamaan ilmaston lämpenemistä. Lisäksi Euroopan komission uusi kiertotalouspaketti tuo suomalaisille haastavia kierrätystavoitteita. Kotitalouksissa ensimmäisenä alkaa näkyä pakkausjätteiden kierrätystavoitteiden nousu. Vuoteen 2025 mennessä tulee kaikkien pakkausjätteiden yhteenlasketun kierrätysasteen nousta nykyisestä noin 40 %:sta 65 %:iin.

Muovien kierrätys lisääntyy

Tammikuussa 2018 komissio julkaisi EU:n ensimmäisen muovistrategian, jonka tavoitteena on vähentää muovijätteen aiheuttamia ongelmia. Toimenpiteillä halutaan tehostaa muovin talteenottoa ja kierrätystä sekä parantaa muovituotteiden tuotesuunnittelua. Muovipakkausten kierrätystavoite kaksinkertaistuu vuoteen 2025 mennessä, jolloin sen tulee olla 50 %.

Kaikilla Kymenlaakson kunnilla ei ole vielä selkeää yhteistä tahtotilaa pakkausjätteiden kierrätysasteiden nostamiseksi. Joulukuussa Kymen jätelautakunta hyväksyi Kouvolan osalta pakkausten kuljetusjärjestelmän muuttamisen kunnan järjestämäksi, koska kiinteistön haltijan järjestämässä kuljetusjärjestelmässä merkittävä osa kiinteistöistä on edelleen keräyksen ja syntypaikkalajittelun ulkopuolella. Jätelautakunnan päätös mahdollistaa myös kattavan muovipakkausjätteiden kiinteistökeräyksen toteuttamisen Kouvolassa. Onneksi myös Kotkassa muovipakkausten keräyskokeilulle saatiin jatkoa.

Jätehuollon järjestämisvastuisiin jälleen muutoksia

Vuonna 2017 voimaan tullut hankintalaki pudotti niin sanotun sidosyksikkörajan 5 %:iin liikevaihdosta, jolloin kuntien omistamat yhtiöt eivät olisi enää voineet tarjota palveluja yrityksille. Jätehuollon osalta rajaa voitiin kuitenkin tarkentaa jätelaissa. Jätelaissa sidosyksikkörajaksi päätettiin 10 % liikevaihdosta vuoteen 2029 saakka, jotta kohtuuhintaisten käsittelypalveluiden saatavuus säilyisi myös maakunnissa. Muualla Euroopassa raja on yleisesti direktiivin mukainen 20 %.

Myös kuntavastuun rajausta jätelaissa päätettiin jälleen kaventaa. Kuntien järjestämisvastuulle jäi tällä kertaa asumisen lisäksi vain kuntien oman hallinto- ja palvelutoiminnan jätehuolto, joka laajentui samalla koskemaan myös kuntien konserniyhtiöiden ja kuntayhtymien toimintoja. Yksityinen jätehuoltosektori sai yksinoikeudekseen muiden kuin kuntatoimijoiden hoitaman julkisen hallinto- ja palvelutuotannon jätehuollon.

Pelisäännöt kuntien toissijaisesta vastuusta tarjota jätehuoltopalveluja yrityksille yksityisen palvelun puuttuessa jäivät epäselviksi. Jätettä tuottava yrityskenttä vaatii kunnilta jätehuoltopalveluja, koska ne ovat välttämättömiä. Toisaalta yksityinen jätehuoltoala syyttää kuntajätehuoltoa markkinoiden vääristämisestä. Toissijaisen palvelun tarpeen osoittamiseksi päätettiin perustaa valtakunnallinen digitaalinen markkinapaikka, jossa käsittelypalveluiden tarpeen ja tarjonnan ajatellaan kohtaavan.

Palveluja elinkeinoelämän jätteille

Elinkeinoelämän jätteille ei ole markkinaehtoisesti syntynyt hyödyntämiskapasiteettia tarvetta vastaavasti. Yksityissektorin tarvitsemien jätteenkäsittelypalveluiden saatavuuden turvaamiseksi Kymenlaakson Jäte Oy:lle perustettiin tytäryhtiö Ekokaari Oy. Varastojen kasvusta huolimatta tytäryhtiö pystyi vastaanottamaan paikallisten yritysten jätteet, mutta toimialueen ulkopuolelta tulevien jätteiden vastaanottoa jouduttiin rajoittamaan. Kotitalousjätteen mukana kiinteistöiltä sekakuormissa kuljetettua elinkeinotoiminnan jätettä vietiin Kotkan Hyötyvoimalaan n. 2500 tonnia. Määrä vastaa huoltoseisokin aikana kertyvää kotitalousjätettä, jolle jouduttiin hankkimaan käsittelykapasiteettia toimialueen ulkopuolelta.

Kunnat aloittivat jätepoliittisen ohjelmatyön

Kymen jätelautakunta kutsui toimialueensa kunnista edustajat valmistelemaan alueen ensimmäistä jätepoliittista ohjelmaa. Työn tavoitteena on löytää yhteinen tahtotila ja hahmotella keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet kuntavastuulla olevan jätehuollon, viranomaistoiminnan ja alan muiden toimijoiden välisen yhteistyön kehittämiselle.

Tiivistyvää yhteistyötä omistajakuntien kanssa

Omistajakunnista Hamina ja Virolahti siirsivät jätehuollon palvelutehtävät yhtiön hoidettavaksi vuoden 2019 alusta lukien. Hamina päätti lisäksi ottaa käyttöön ekomaksun ja antoi laskutuksen Kymenlaakson Jätteen hoidettavaksi. Jatkossa yhteistyö kuntien teknisten toimien kanssa lisääntyy, kun jäteasiat nousevat esille muun muassa kuntien ympäristö- ja ilmasto-ohjelmissa.

Talous pysyi vakaalla pohjalla

Talouden näkökulmasta vuosi 2018 meni suunnitellusti, liikevaihto- ja tulostavoitteet saavutettiin. Asiakkaiden kokema palvelun laatu pysyi tutkimusten perusteella hyvänä, josta kiitos kuuluu paitsi asiaansa sitoutuneelle henkilökunnalle myös ammattitaitoisille ja joustaville urakoitsijoille.

Kiitän urakoitsijoitamme, asiakkaitamme ja muita sidosryhmiä sekä omistajakuntien edustajia hallinnossa hyvin sujuneesta toimintavuodesta 2018.