Tuloslaskelma 1.1.2018–31.12.2019

Emoyhtiö

1.1.2019 – 31.12.2019 1.1.2018 – 31.12.2018
Liikevaihto 15 800 427,62 15 619 509,68
Liiketoiminnan muut tuotot 161 612,95 272 772,54
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -33 270,96 -10 692,36
Ulkopuoliset palvelut -7 811 145,45 -8 603 102,15
Materiaalit ja palvelut yhteensä -7 844 416,41 -8 613 794,51
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -1 645 822,04 -1 403 024,14
Henkilösivukulut
Eläkekulut -284 888,56   -262 495,36
Muut henkilösivukulut -66 068,80 -60 688,60
Henkilöstökulut yhteensä -1 996 779,40 -1 726 208,10
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -1 073 063,43 -924 601,25
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -1 073 063,43 -924 601,25
Liiketoiminnan muut kulut -3 519 500,46 -3 131 638,10
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1 528 326,91   1 496 040,26
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Muilta 155 835,19 188 675,05
Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista -190 984,78 -31 085,05
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille -43 468,55 -37 402,76
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -78 618,14 120 187,24
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 1 449 708,77 1 616 227,50
Tilinpäätössiirrot
Poistoeron muutos 29 946,21 93 283,82
Tilinpäätössiirrot yhteensä 29 946,21 93 283,82
Tuloverot
Tilikauden verot -432 993,61 -398 500,92
Tuloverot yhteensä -432 993,61 -398 500,92
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 1 046 661,37 1 311 010,40

 

Tase 31.12.2019

Emoyhtiö

VASTAAVAA

31.12.2019 31.12.2018
Aineettomat hyödykkeet 22 950,21 47 235,07
Aineelliset hyödykkeet 13 079 944,05 9 256 649,49
Sijoitukset 3 084 587,35 3 084 587,35
PYSYVÄT VASTAAVAT 16 219 831,71 123 388 471,91
Vaihto-omaisuus 11106,65 11106,65
Saamiset 3 097 927,41 2 631 353,86
Rahoitusarvopaperit 1 756 589,64 1 941 409,80
Rahat ja pankkisaamiset 3 952 247,88 5 041 308,79
VAIHTUVAT VASTAAVAT  8 827 268,30 9 625 179,10
VASTAAVAA 25 047 100,01 22 013 651,01

 

VASTATTAVAA

31.12.2019 31.12.2018
Osakepääoma 860 786,08 860 786,08
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 9 014 148,64 7 703 138,24
Tilikauden voitto (tappio) 1 046 661,37 1 311 010,40
OMA PÄÄOMA 10 921 596,09 9 874 934,72
Poistoero 928 163,32 958 109,53
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 928 163,32 958 109,53
PAKOLLISET VARAUKSET 5 982 184,9 5 482 184,90
Lainat rahoituslaitoksilta 3 263 157,89 700 000,00
Pitkäaikaiset vieras pääoma 3 263 157,89 700 000,00
Lainat rahoituslaitoksilta lyh.erät 357 894,74 200 000,00
Ostovelat 1 828 047,72 2 467 067,60
Muut velat 349 934,67 232 655,87
Siirtovelat 908 934,01 1 431 608,33
Lyhytaikainen vieras pääoma 3 951 997,81 4 998 421,86
VIERAS PÄÄOMA 7 215 155,70 5 698 421,86
VASTATTAVAA 25 047 100,01 22 013 651,01