Jätteen vastaanotto ja käsittely

Lämpövoimalan rakentaminen käynnistyi Keltakankaalla. Maanparannuskompostin ja kompostimullan tuotannolle saatiin Ruokaviraston laitoshyväksyntä. Tuotannon tehostaminen puolitti jätekeskuksen varaston. Laatuun vaikuttavat tekijät otettiin huomioon laitteistojen, kaluston ja palveluiden hankintakilpailutuksissa.

Kymenlaakson Jätteestä kaukolämmön tuottaja

Mittava investointi kaukolämmön tuotantoon varmistui toukokuussa 2019. Kymenlaakson Jäte Oy päätti rakennuttaa kierrätyspuuta pääpolttoaineena käyttävän lämpövoimalan Keltakankaan jätekeskukseen. Lämpöenergian käytöstä Myllykosken, Keltakankaan ja Inkeroisten taajamien kaukolämpöverkostossa sovittiin KSS Lämpö Oy:n kanssa. Voimala hyödyntää vuosittain n. 15 000 tonnia käytöstä poistettua kierrätyspuuta sekä muita biopolttoaineita (mm. metsätähteet) kaukolämmön tuotannossa. Lämpövoimala rakennetaan vuoden 2020 aikana ja lämmön tuotanto alkaa 1.1.2021.

Maanparannuskompostille laitoshyväksyntä

Yhtiön kuivamädätys- ja kompostointiprosessille ja orgaanisten maanparannusaineiden valmistukselle saatiin Ruokaviraston laitoshyväksyntä. Puutarhajätteiden, vihermassojen ja rasvakaivolietteen anaerobisen käsittelyn myötä syntyvä mädätysjäännös kompostoidaan Keltakankaan jätekeskuksen rumpukompostointilaitoksessa maanparannuskompostiksi. Tuotettu komposti jalostetaan kompostimultatuotteiksi piha- ja infrarakentamiseen. Kompostimultatuotteet saadaan myyntiin keväällä 2020.

Jätteiden määrä ja hyödyntäminen

Koko konsernin vastaanottamista jätteistä hyödynnettiin yhteistyölaitoksissa ja loppusijoitettiin Keltakankaalle yhteensä noin 148 000 tonnia. Energiana hyödynnettiin 58 % ja maanrakentamisessa 20 % vastaanotetuista jätteistä. Kierrätykseen materiaaleja ohjautui 16 % ja kaatopaikalle loppusijoitettiin vain 6 %. Kymenlaakson Jäte Oy:n toimialueella asumisessa syntyvä loppujäte hyödynnettiin kokonaisuudessaan energiana Kotkan Energian hyötyvoimalaitoksessa.

Keltakankaan jätekeskukseen vastaanotettujen jätteiden määrä kasvoi 2,4 % edellisestä vuodesta. Keltakankaalla vastaanotetun jätteen määrä oli yhteensä noin 113 000 tonnia ja laadut jakautuivat tasaisesti yhdyskuntajätteisiin, rakentamisen ja purkutoiminnan jätteisiin sekä tuotantotoiminnan ja teollisuuden jätteisiin.

Sekalaisen jätteen lajittelulinjastolla käsiteltiin vuoden aikana yli 31 000 tonnia jätettä (+8,6 % ev.). Laitoksen toiminta-aikana sekalaisesta jätteestä on lajiteltu materiaaleja energiahyödyntämiseen 50 %, maanrakennushyödyntämiseen 30 %, kierrätykseen 6 %. Lajittelutoiminnan rejektejä on loppusijoitettu tavanomaisen jätteen kaatopaikalle 14 %

Investointeja palveluiden kehittämiseksi

Kesäkuussa aloitettiin lämpövoimalan n. 20 000 m2 laajuisen varastokentän rakentaminen. Puolet kentästä valmistui lokakuussa. Osa kentästä toimii myös kompostimullan tuotantoalueena. Kompostointilaitoksen rakennusta ja laitteistoa kehitettiin vastaamaan laitoshyväksynnän vaatimuksia. Vuoden lopussa käynnistettiin uuden pyöräkuormaajan, mobiiliesimurskan ja jätekeskuksen kunnossapitopalveluiden hankinnat. Uusien laitteistojen, koneiden ja kehittämistyön avulla varmistetaan palveluiden monipuolisuus ja tehokkuus myös tulevina vuosina.