Henkilöstö

Palvelujen laajentuminen lisäsi henkilöstön määrää usealla. Henkilökunnan vaihtuvuus lisääntyi jonkin verran. Työsuojelun uusi toimintaohjelma hyväksyttiin, tavoitteeksi asetettiin nolla työtapaturmaa.

 

Konsernin henkilöstö jakautuu kahdelle yhtiölle, Emoyhtiöllä oli henkilöstöä vuoden lopussa 41 ja tytäryhtiöllä 14 hlöä. Yhteensä konsernissa oli henkilöstöä vuoden lopussa 55 henkilöä, joista määräaikaisia tai kausityöntekijöitä oli kahdeksan.

Rekrytoinnit ja vaihtuvuus

Vakituisen henkilökunnan määrä kasvoi konsernin henkilöstösuunnitelman mukaisesti vuoden aikana usealla työntekijällä palvelujen laajentumisen myötä. Tammikuussa yhtiön hoitoon siirtyneen Haminan jäteaseman mukana yhtiö sai yhden työntekijän. Marraskuussa avautuneelle uudelle Jumalniemen jäteasemalle rekrytoitiin yksi jäteasemanhoitaja lisää. Lisäksi vuoden alusta ekopisteiden hoitamiseen palkattiin yksi henkilö. Tytäryrityksen henkilöstö lisääntyi yhdellä jätehuoltotyöntekijällä vuoden alusta. Konsernin johtoryhmätasoisiin tehtäviin rekrytoitiin talouspäällikkö ja emoyhtiölle projektipäällikkö.

Kesä- ja kausityöntekijöiksi palkattiin yhteensä kahdeksan henkilöä sekä yksi lyhytaikainen ruuhka-apulainen. Siviilipalvelustaan oli yhtiössä suorittamassa vuoden aikana kolme nuorta. Vuoden aikana yhtiö tarjosi harjoittelupaikkoja myös opiskelijoille sekä työelämään tutustujille.

Henkilöstön vaihtuvuus kasvoi edellisvuosista. Kotkasta Keltakankaalla töissä kulkeneet kolme työntekijää hakeutuivat töihin muille työnantajille Kotkan alueelle. Yksi työntekijä jäi vuorotteluvapaalle.

Koulutukset

Keskimäärin henkilöstö osallistui koulutuksiin kolmen päivän ajan. Syklin tutkintoja suoritti kaksi työntekijää. Yrityksessä järjestettiin vuoden varrella lisäksi muun muassa alkusammutus- ja hätäensiapukoulutuksia.

Työnantaja tukee itsensä kehittämistä mahdollistaen opiskelun työn ohessa, kaksi henkilöä aloitti korkeakoulutasoiset tutkinnot.

Työsuojelu

Työsuojelutoimikunta kokoontui neljä kertaa vuoden aikana. Työsuojelun toimintaohjelma päivitettiin ja ohjelmaan kirjattiin työturvallisuudelle ja työhyvinvoinnille seurattavia tavoitteita. Vuoden aikana sattui vain yksi lievä työtapaturma, josta ei aiheutunut sairauspoissaoloja. Sairauspoissaolojen määrä henkilötyövuotta kohden laski noin 14 päivästä noin seitsemään päivään.

Työpaikkakokoukset

Koko henkilöstölle tarkoitettuja, yt-lain mukaisia työpaikkakokouksia järjestettiin vuoden aikana neljä. Toukokuun kokous järjestettiin nuorisokeskus Anjalassa, jossa päästiin kokouksen jälkeen yhdessä lähiluontoon kisaamaan ja virkistymään. Vuoden viimeisessä, joulukuun kokouksessa henkilökunta äänesti Vuoden työntekijäksi kuljetusyksikön asiakaspalvelija Mari Pankan.

Työhyvinvointi

Pitkään jatkuneen käytännön mukaisesti henkilöstölle jaettiin liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Henkilökunnalla on mahdollisuus hankkia lisäksi liikuntaseteleitä työnantajan tukemana. Henkilöstölle järjestettiin toukokuussa lauantainen työhyvinvointipäivä.

Edellisvuonna tehdyn työhyvinvointikyselyn osin heikentyneiden tulosten vuoksi henkilökunnalle järjestettiin työpaikkakokouksen yhteydessä asiantuntijaluento työhyvinvoinnista. Lisäksi syksyllä otettiin käyttöön toinen vuosittainen kehityskeskustelu.

 

Henkilöstötilinpäätös

2015 2016 2017 2018 2019
Henkilöstön määrä kpl 43 47 47 48 58
Henkilöstön määrä htv

43,5

44,9

46,9 47,67 52,66
Määräaikaisten osuus % htv:sta

11,1

8,4

10,0 14,42 14,39
Henkilöstön keskimääräinen vaihtuvuus

0,2

0,1

0,1 0,05 0,15
Keskimääräinen työsuhteen pituus (v)

9,9

10,8

11,8 12,81 13,66
Henkilöstön keski-ikä

41,6

41,5

42,4 42,8 43,1
Naisten osuus % (määräaikaisista %)

42 (33)

40,5 (60)

39,5 (50) 41,86 (60) 37,93 (56)
Miesten osuus % (määräaikaisista %)

58 (67)

59,5 (40)

60,5 (50) 58,14 (40) 62,07 (44)
Koulutus € / htv

1019

606

515 934 516
Virkistys- ja harrastustoiminnan kulut € / htv

344

240

171 367 105
Tapaturmataajuus 6 3 1 5 1
Tapaturmapoissaolot päivä / htv

1,1

0,1

0,0 0,2 0,0
Sairauspoissaolot päivä / htv

12,2

10,2

5,7 14,1 7,3
Työterveyshuolto € / htv

369

474

460 445 573
Työsuojelu € / htv

11

11,5

147,7 56,4 37,5
Henkilötyövuoden hinta € / htv

51 636

50 802

49 606 49 580 50 954