Tuloslaskelma 1.1.2019–31.12.2019

Konserni

1.1.2019 – 31.12.2019
Liikevaihto 18 929 173,25
Liiketoiminnan muut tuotot 83 234,47
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -42 930,14
Ulkopuoliset palvelut -8 810 777,62
Materiaalit ja palvelut yhteensä -8 853 707,76
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -2 209 254,47
Henkilösivukulut
Eläkekulut -385 611,76
Muut henkilösivukulut -88 575,44
Henkilöstökulut yhteensä -2 683 441,67
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -1 463 725,68
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -1 463 725,68
Liiketoiminnan muut kulut -3 861 529,89
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 2 150 002,72
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Muilta 174 286,66
Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista -190 984,78
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille -43 972,11
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -60 670,23
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 2 089 332,49
Tilinpäätössiirrot
Poistoeron muutos 4 433,20
Tilinpäätössiirrot yhteensä 4 433,20
Tuloverot
Tilikauden verot -559 692,35
Tuloverot yhteensä -559 692,35
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 1 534 073,34

 

Tase 31.12.2019

Konserni

VASTAAVAA

31.12.2019
Aineettomat hyödykkeet 22 950,21
Aineelliset hyödykkeet 15 526 460,53
Sijoitukset 32 450,10
PYSYVÄT VASTAAVAT 15 581 860,84
Vaihto-omaisuus 20 503,37
Saamiset 3 084 950,30
Rahoitusarvopaperit 2 006 589,64
Rahat ja pankkisaamiset 5 993 618,31
VAIHTUVAT VASTAAVAT  11 105 661,62
VASTAAVAA 26 687 522,46

 

VASTATTAVAA

31.12.2019
Osakepääoma 860 786,08
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 10 425 542,99
Tilikauden voitto (tappio) 1 534 073,34
OMA PÄÄOMA 10 921 596,09
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 928 163,32
PAKOLLISET VARAUKSET 5 982 184,90
Lainat rahoituslaitoksilta 3 263 157,89
Laskennallinen verovelka 305 307,58
Pitkäaikainen vieras pääoma 3 568 465,47
Lainat rahoituslaitoksilta lyh.erät 357 894,74
Ostovelat 2 023 788,37
Muut velat 395 719,50
Siirtovelat 1 539 067,06
Lyhytaikaiset velat yhteensä 4 316 469,67
VIERAS PÄÄOMA 7 884 935,14
VASTATTAVAA 26 687 522,46